ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส Narathiwat Juvenile and Family Court - Thailand Tel.0 7351 5067 Fax.0 7351 5069 E-Mail : nrtjc@coj.go.th

โครงการ รอบรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกฎหมายกับศาลเยาวชนและครอบครัว

โครงการ รอบรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกฎหมายกับศาลเยาวชนและครอบครัว
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาสได้จัดโครงการ “รอบรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกฎหมายกับศาลเยาวชนและครอบครัว” ขึ้น โดยการจัดรายการวิทยุเพื่อเผยแพร่ความรู้ในหัวข้อ “รอบรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกฎหมายกับศาลเยาวชนและครอบครัว”  ให้ประชาชนได้รับทราบ  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาลกับประชาชน ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของศาลยุติธรรม โดยมี นายพันธ์ บุญช่วย นิติกรชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง 912  อำเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 


เอกสารแนบ