ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส Narathiwat Juvenile and Family Court - Thailand Tel.0 7351 5067 Fax.0 7351 5069 E-Mail : nrtjc@coj.go.th

โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา"

โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา"
             เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาสได้จัด กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา” ให้แก่บุคลากรของศาลเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ทั้งนี้ เพื่อให้นำความรู้ดังกล่าวไปพัฒนากระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของศาล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ              ในการนี้มี นางหรรษา เดชบุญ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมี นางสาวพชรภา สุขพงษ์  เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส  อำเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส


เอกสารแนบ